2355

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 7 sierpnia 2003 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, z 2002 r. Nr 154, poz. 1800, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym 85% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, pozostających w ich użytkowaniu wieczystym, zabudowanych na cele mieszkaniowe i stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie, jeśli nieruchomość jest sprzedawana w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN