2354

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru rozwoju Astra we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXIX/1190/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 września 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru rozwoju Astra we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 12, poz. 287) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru rozwoju Astra we Wrocławiu zwany dalej planem, obejmuje obszar, którego granice stanowią: od północy – północna linia rozgraniczająca ulicy Lotniczej, od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Na Ostatnim Groszu, od południa – południowa linia rozgraniczająca ulicy Szybowcowej i od zachodu – zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Idzikowskiego.

2 Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

7) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) dominanta – obiekt budowlany kubaturowy lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,

3) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, określająca usytuowanie zewnętrznej ściany budynku, z możliwością cofnięcia jej elementów w rzucie i przekroju, które mogą stanowić nie więcej niż 30% powierzchni ścian,

4) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych,

5) przepisy szczegółowe i odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem.

6) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie,

7) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu –jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu,

8) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu –jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu,

9) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,

10) uchwała – niniejsza uchwała,

11) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) obowiązujące linie zabudowy,

5) dominanty architektoniczne,

6) symbole terenów: UC+KS, ZU, UH, KP+ZU, UA+UK, UH+KS, UH+ZU, UHK, US+KS.

§ 4

Ustala się następujące wymagania dotyczące przeznaczenia uzupełniającego:

1) dostosowanie do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,

2) powierzchnia terenu zajęta na przeznaczenie uzupełniające nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu (obiekty towarzyszące).

R o z d z i a ł 2

USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO

R o z d z i a ł 3

USTALENIA DLA TERENÓW

R o z d z i a ł 4

USTALENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

R o z d z i a ł 5

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/104/88 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 1988 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 11, poz. 165) w zakresie objętym niniejszą uchwałą, w części dotyczącej obszaru objętego planem.

§ 34

Wyznacza się obszary przeznaczone do realizacji celów publicznych:

1) tereny ulic: 1.KG, 2.KL, 3.KL, 4.KL, 5.KL.

2) tereny otwartej zieleni urządzonej, komunikacji pieszo-rowerowej z zielenią: 3.ZU, 10.ZU, 5.KP+ZU, 7.KP+ZU, 12.KP+ZU, 14.KP+ZU, 18.KP+ZU, 20.KP+ZU.

§ 35

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) ustala się wielkość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 3 tej ustawy, na 30%.

§ 36

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 37

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WŁADYSŁAW GUT

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r. (poz. 2354)