2212

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej “TERMAL” Spółka Akcyjna z siedziba w Lubinie

W dniu 22 lipca 2003 r. decyzją Prezesa URE nr PCC/451C/208/W/ OWR/ /2003/AŁ została zmieniona koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej “TERMAL” Spółka Akcyjna z siedziba w Lubinie.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9 maja 2003 r. nr MPEC/PS/2454/455/2003, uzupełnionym pismami z dnia 29 maja 2003 r. nr MPEC/PS/2956/630/03 i z dnia 10 czerwca 2003 r. nr MPEC/PS/3137/670/03, Koncesjonariusz wystąpił o zmianę brzmienia punktu 2.2.7. koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na następującą “Koncesjonariusz w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. wyposaży wszystkie węzły cieplne, będące jego własnością, w układy automatycznej regulacji, w eksploatowanej sieci ciepłowniczej”, w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji eksploatowanych węzłów cieplnych, w tym przekazanych w latach 2000÷2002 aportem przez Gminę, oraz brakiem możliwości finansowych i technicznych zakończenia tych prac przed upływem określonego w koncesji terminu. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 28 października 1998 r. Nr PCC/451/208/U/OT-6/98/JK z późn. zm., w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Jadwiga Gogolewska