2207

UCHWAŁA RADY GMINY ŻUKOWICE

z dnia 21 lipca 2003 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali w budynkach gminnych zbywanych na
rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz.741 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach gminnych w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem ulgi oraz na rozłożenie ceny sprzedaży na raty roczne płatne przez okres do 10 lat – na wniosek nabywcy.

§ 2

Ustala się zasady stosowania ulgi przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Zasady stosowania ulg przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy w Żukowicach nr XV/107/96 z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie obrotu nieruchomościami mienia komunalnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą- skiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

GRZEGORZ ARYŻ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żukowice z dnia 21 lipca 2003 r. (poz. 2207)

Ulgi przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom w drodze bezprzetargowej

Przy sprzedaży mieszkań gminnych z zasobu mieszkaniowego gminy aktualnym najemcom stosuje się następujące ulgi w stosunku do wyceny biegłego rzeczoznawcy:

1. Mieszkania używane przez najemców przez okres do 5 lat – 10%.

2. Mieszkania używane przez najemców przez okres od 5–10 lat – 20%.

3. Za każdy rok ponad 10 lat użytkowania mieszkania – 3%.

4. Maksymalna ulga z tytułu użytkowania mieszkania nie może przekroczyć 60%.

5. W przypadku równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku, nabywcy korzystają z dodatkowej ulgi w wysokości 10%.

6. Z ulg wymienionych w pkt 1–4 nie mogą skorzystać najemcy, którzy są właścicielami nieruchomości mieszkaniowej, właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntu pod zabudową mieszkaniowa, a także osoby dysponujące lokatorskim bądź własnościowym prawem do lokalu spółdzielczego.

7. Wpłata całości kwoty za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego po uwzględnieniu ulgi – 10%.

8. Wpłata 50% kwoty za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego po uwzględnieniu ulgi – 50%.

9. Pozostała kwota do spłaty może być rozłożona na okres 10 lat na raty roczne wraz z odsetkami od niespłaconej kwoty.

10. Wysokość oprocentowania należności ustala się na 6% w stosunku rocznym od niespłaconej kwoty i będą naliczane od dnia zawarcia aktu notarialnego.

11. Nabycie lokalu może nastąpić przez osobę wskazaną przez najemcę, stale z nim zamieszkującą na takich samych warunkach jak najemca.

12. Do okresów użytkowania mieszkania należy zaliczać okresy ciągłego zamieszkania w lokalach gminnych na terenie gminy.