2199

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 12 czerwca 2003 r.

o zmianie uchwały w sprawie bonifikat przy sprzedaży lokali
mieszkalnych i budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (domy jednorodzinne) stanowiących własność Gminy
Milicz na rzecz najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/20/99 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (domy jednorodzinne) stanowiących własność Gminy Milicz na rzecz najemcy wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadza się pkt 7 o treści “7) Nabycie lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (domy jednorodzinne), z bonifikatą powoduje utratę prawa do zwrotu kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją.”,

(Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.II.0911-417/03 z dnia 23 lipca 2003 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 1 ust. 1).

2) występujące w powołanej uchwale wyrazy “Zarząd Miejski w Miliczu” zastępuje się wyrazami “Burmistrz Gminy Milicz”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RZEWODNICZĄCY RADY

EDWARD RYBKA