2197

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Milicz

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 1997 r. Dz. u. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Miejska
w Miliczu uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz stanowiącego załącznik do uchwały nr XVIII/134/2000 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 września 2000 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz otrzymuje treść określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

EDWARD RYBKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 2197)

Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w zł

Posiadane kwalifikacje

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

1205

1333

1617

1941

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1034

1143

1388

1668

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych

890

987

1198

1439

Pozostałe kwalifikacje

738

819

995

0