2196

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Milicz ich najemcom lub dzierżawcom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Dz. u. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

§ 1

Osobom fizycznym i prawnym, przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych jeżeli są ich najemcami lub dzierżawcami i posiadają ważne umowy najmu lub dzierżawy na te lokale.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 3

Traci moc uchwała nr XLVI/296/98 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Milicz ich najemcom lub dzierżawcom.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

EDWARD RYBKA