2194

UCHWAŁA RADY POWIATU W MILICZU

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian statutu Powiatu Milickiego

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) Rada Powiatu w Miliczu uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Powiatu Milickiego stanowiącym załącznik do uchwały nr IV/13/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Milickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 1999 r. Nr 3, poz. 72 i z 2001 r. Nr 155, poz. 2115) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

“§ 4 Powiat posiada herb i flagę ustanowione przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 27 września 2002 r. nr XXVII/215/2002 w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu milickiego”.

Wzór herbu i flagi stanowią załącznik nr 1 do statutu,

2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4 w skład rady wchodzi 15 radnych”,

3) w § 17:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4 otwarcie i zamknięcie obrad sesji rady powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego formuły: “Otwieram (zamykam) obrady sesji rady powiatu milickiego”,

b) w ust. 5 skreśla się pkt 3,

c) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał rady powiatu i prac zarządu”,

4) w § 22 ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

“10) wniosku o głosowanie imienne”,

5) w § 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1) co najmniej 3 radnych”,

6) w § 30 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

“5) Głosowanie imienne przewodniczący przeprowadza przez odczytanie z listy obecności imion i nazwisk radnych oraz wezwanie ich do jednoznacznego oświadczenia się czy są “za”, “przeciw” czy “wstrzymują się”,

7) w § 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4) Protokół z sesji rady powiatu wykłada się do publicznego wglądu w starostwie powiatowym na 7 dni przed terminem kolejnej sesji”,

8) w § 44 skreśla się ust. 2,

9) w § 65 skreśla się ust. 2.

§ 2

Ustala się tekst jednolity statutu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANISŁAW KACZMAREK

Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 czerwca 2003 r. (poz. 2194)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 czerwca 2003 r. (poz. 2194)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 czerwca 2003 r. (poz. 2194)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Miliczu z dnia 27 czerwca 2003 r. (poz. 2194)