2191

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy “Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Świdnicki

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole – rozumie się przez to szkoły i zespoły szkół ponadgimnazjalnych, szkoły i zespoły szkół specjalnych,

2) placówkach – rozumie się przez to placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

3) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela a zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki.

§ 2

Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 3

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze określa tabela, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dzie- ćmi przez nauczycieli wymienionych w pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały należą:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensa-cyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne o charakterze terapeutycznym,

3) porady dla uczniów, konsultacje dla rodziców i nauczycieli,

4) diagnoza, doradztwo, rehabilitacja, psychoedukacja.

§ 4

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 684 godziny

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów,

2) faktycznie zrealizowane godziny innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nieprzekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar zajęć ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

3. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45-minu-tową, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55-minutową, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.

1) Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z powodu dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego, określonej przez MENiS leżących po stronie pracodawcy.

2) Odbyte godziny zajęć wymienionych w pkt 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz niezrealizowane z powodu dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego, określonej przez MENiS leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 5

Nauczycielom prowadzącym zajęcia o różnym wymiarze pensum podstawowego ustala się pensum uśrednione w ten sposób, że sumę poszczególnych wymiarów dzieli się przez ich ilość.

§ 6

1. Przepisy ust. 2–7 niniejszego paragrafu stosuje się do nauczycieli szkół i placówek, dla których ustalony plan zajęć wynikających z planów nauczenia lub organizacji pracy placówek jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:

1) odbywaniem praktyk zawodowych,

2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w osta- tnich klasach szkół ponadgimnazjalnych,

3) przerwami w pracy placówek dłuższymi niż 2 tygodnie.

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze, dla których plan zajęć wynikający z placów nauczania lub organizacji pracy placówek, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w roku szkolnym odpowiadał wymiarowi zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela chyba, że nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela.

3.

1) Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono różną liczbę godzin w poszczególnych okresach roku szkolnego, przekraczającą w ciągu roku szkolnego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, rozliczane na podstawie wykonywanych już prac, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre składniki wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.

2) Dla nauczycieli wymienionych w pkt 1 nie ustala się średniego wymiaru godzin zajęć i rocznego rozliczenia godzin zajęć.

4. Nauczycielom, zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

5. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nierealizowanych przez nauczyciela z powodu choroby i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego określonej przez MENiS niewymienionych w § 6, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin, jak godziny zajęć zrealizowane.

6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i w § 6 i 7 niniejszej uchwały, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

7. Przez średni wymiar godzin należy rozumieć wynik ilorazu planowanej łącznej liczby godzin zajęć nauczyciela w roku szkolnym i liczby tygodni zajęć.

§ 7

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do ilości godzin wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, nie mogą realizować zajęć w ramach godzin ponadwymiarowych. Dotyczy to także zastępstw doraźnych za nieobecnego nauczyciela. Nauczyciele, którym powierzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce może realizować zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych, w tym zastępstwa doraźne, w wymiarze nieprzekraczającym 4 godziny tygodniowo.

3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się także do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

KRZYSZTOF WIERZEĆ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2003 r. (poz. 2191)

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin

1.

Nauczyciele szkół i placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjno-
-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokim

18

2.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi zatrudnieni w szkołach i placówkach

20

3.

Nauczyciele centrów kształcenia praktycznego prowadzący praktyczną naukę zawodu w systemie pracowniano-laboratoryjnym pozostali

18

22

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2003 r. (poz. 2191)