2188

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Ciepłowody stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Traci moc uchwała nr 44/VII/99 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

2. Traci moc uchwała nr 103/XVII/2000 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciepłowody.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MARIAN KOZYRA

Załącznik do uchwały Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 czerwca 2003 r. (poz. 2188)