2186

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” i pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43, art. 68 ust. 1, 2 i 3, art. 70 ust. 1, 2 i 3, art. 71 ust. 3, art. 72 ust. 1, 2 i 3, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1 oraz art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. ze zmianami) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów i zasady nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. ze zmianami) oraz niniejsza uchwała.

2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio przy nabywaniu przez Gminę Borów od osób prawnych i fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach.

§ 2

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów należy do Wójta Gminy, który:

1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilno-prawnego,

2) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku ustawowego lub wynikającego z uchwał Rady obowiązku przeprowadzenia przetargu,

3) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym w trybie bezprzetargowym,

4) zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przypadkach przewidzianych w ustawie wydaje decyzje administracyjne.

Dokonanie wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości poprzedza analiza ekonomiczna określająca zasadność transakcji.

2. Przy sprzedaży nieruchomości lub oddawaniu ich w użytkowanie wieczyste, z wyłączeniem przypadków określonych ustawą oraz przy oddawaniu ich w użytkowanie, dzierżawę lub najem, Wójt przeprowadza przetarg w formie:

1) przetargu ustnego nieograniczonego,

2) przetargu ustnego ograniczonego,

3) przetargu pisemnego nieograniczonego,

4) przetargu pisemnego ograniczonego.

3. Ustalenie formy przetargu należy do Wójta z tym zastrzeżeniem, że przetarg pisemny przeprowadza się w przypadkach uzasadnionych potrzebami gminy, w szczególności co do sposobu wykorzystania lub zabudowania nieruchomości.

4. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem Wójt może odstąpić od przetargu w przypadku:

1) umów zawieranych na czas nie dłuższy niż 3 lata,

2) przedłużania czasu trwania umów uprzednio zawartych na grunty wykorzystywane na cele rolne,

3) innych niewymienionych w pkt 1 i 2 – z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

5. W przypadku umów opisanych w ust. 4 pkt 3 warunkiem odstąpienia od przetargu jest uzyskanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa oraz innych komisji Rady Gminy właściwych w sprawach dotyczących przedmiotu zamierzonej działalności.

§ 3

1. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Wójt dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej przekazania nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w takim zakresie może:

1) przenosić własność nieruchomości w drodze sprzedaży,

2) oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste,

3) dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na prawo własności nieruchomości, zamiany prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości gruntowej,

4) wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę lub do których Gmina przystąpiła po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały,

5) przekazywać nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jako majątek tworzonych przez Gminę lub z jej udziałem fundacji po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie,

6) obciążyć nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.

3. Zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:

1) przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne,

2) przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa w drodze darowizny,

3) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa za obniżoną cenę oraz oddanie nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste,

4) nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi,

5) zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości oraz zamiana praw użytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest między Gminą a Skarbem Państwa bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamiennych nieruchomości lub praw.

R o z d z i a ł II

Zasady nabywania nieruchomości i prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości gruntowych do gminnego

zasobu nieruchomości

§ 4

1. Wójt może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, potrzeby zabudowy i rozwoju Gminy, a także obowiązek wykonania zadań publicznych.

2. W zakresie określonym w ust. 1 Wójt może:

1) zawierać umowy kupna i zamiany nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego,

2) zawierać umowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

3) wykonywać wynikające z przepisów ustawy prawo pierwokupu.

3. Cena nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nie powinna przewyższać wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Zasady określone w § 4 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia na rzecz Gminy ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich.

R o z d z i a ł III

Sprzedaż nieruchomości gruntowych i oddawanie ich w użytkowanie wieczyste

§ 6

1. Nieruchomości gruntowe, przekazywane są osobom prawnym i fizycznym na własność w drodze sprzedaży.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy kierując się podłożem nieruchomości, jej szczególnym przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innymi ważnymi względami może przeznaczyć ją do oddania w użytkowanie wieczyste.

Dotyczy to w szczególności gruntów:

1) niezabudowanych,

2) zabudowanych obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, kapitalnego remontu lub rozbiórki,

3) zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu.

3. Zawierając umowy o oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste Wójt określa sposób zagospodarowania nieruchomości i terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia remontu i rozbiórki. Terminy wymienionych czynności mogą ulec jednorazowemu przedłużeniu na czas nie dłuższy niż jeden rok.

4. Oddając nieruchomość w użytkowanie wieczyste Wójt może zapewnić przeniesienie własności nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika pod warunkiem dokonania zabudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu w terminach określonych umową użytkowania wieczystego.

5. W przypadku niedotrzymania przez wieczystego użytkownika warunków i terminów określonych umową użytkowania wieczystego Wójt obowiązany jest żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu.

§ 7

1. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych ustawą, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Zwalania się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowe przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

§ 8

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych bez przetargu oraz sprzedaży budynków i innych obiektów znajdujących się na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość udziela się bonifikaty w wysokości nie wyższej niż 80%, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1) osobom prawnym i osobom fizycznym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową,

2) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz innej gminy,

3) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

2. W granicach określonych w ust. 1 o wysokości udzielonej bonifikaty postanawia Wójt za zgodą rady gminy.

3. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży, jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży albo umowy użytkowania wieczystego.

4. Wójt obowiązany jest żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż określone w ust. 1. Zastrzeżenie zwrotu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy obowiązany jest zamieścić w umowie sprzedaży lub umowie użytkowania wieczystego oraz ujawnić je w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

5. Obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy zbycia na rzecz osoby bliskiej.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-17/03/03 z dnia 21 lipca 2003 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 4 i ust. 5).

§ 9

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, cenę sprzedaży ustaloną w drodze przetargu albo w trybie bezprzetargowym po uwzględnieniu bonifikaty, o której mowa w ustawie Wójt może obniżyć za zgodą rady gminy.

2. W tym przypadku bonifikata, o której mowa w § 8, nie ma zastosowania. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-17/ /03/03 z dnia 21 lipca 2003 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 2).

§ 10

Nieruchomości mogą być sprzedawane w drodze bezprzetargowej, przy udzieleniu bonifikaty w przypadku jednorazowej zapłaty lub bez udzielenia bonifikaty poprzez rozłożenie na raty ustalonej ceny nieruchomości, na okres nie dłuższy niż 10 lat. Zapłata kolejnych rat musi być zabezpieczona hipoteką na nieruchomość. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 11

1. Stawka procentowa pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi:

1) 15 % ceny nieruchomości ustalonej w przetargu lub w trybie bezprzetargowym za nieruchomości gruntowe:

a) pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych,

b) na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną,

c) pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych,

d) za nieruchomości nabyte w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno i wielolokalowymi, w których nastąpiło wyodrębnienie nieruchomości lokalowej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903).

2) 25% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym – w pozostałych przypadkach.

2. Pierwszą opłatę oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 10%.

R o z d z i a ł IV

Sprzedaż mieszkań komunalnych

§ 12

1. Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych, przeznaczonych z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 do sprzedaży, przysługuje najemcom tych lokali, które stanowią przedmiot najmu nawiązanego na podstawie:

1) decyzji administracyjnej o przydziale lokali wydanej przed dniem 12 listopada 1994 r.,

2) umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub oznaczony w formie pisemnej po dniu określonym w pkt 1.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1, może być dokonana w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, z którym zawarta została pisemna umowa najmu lokalu.

3. Nabywcy lokalu mieszkalnego przysługuje jako prawo związane z własnością lokalu udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunty oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

4. Nie podlegają sprzedaży, bez względu na sposób i termin nawiązania stosunku najmu, lokale mieszkalne:

1) w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego i do wyburzenia,

2) w budynkach, w których przewidywana jest zmiana funkcji, a także lokale mieszkalne stanowiące przedmiot najmu jako lokale socjalne i lokale służbowe.

5. Wójt może odmówić sprzedaży lokali mieszkalnych w innych niż określone w ust. 4 przypadkach, w szczególności lokali znajdujących się w budynkach:

1) wpisanych do rejestru zabytków,

2) w których powierzchnia lokali użytkowych przewyższa powierzchnie lokali mieszkalnych.

§ 13

Wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903).

§ 14

1. Od ceny lokalu mieszkalnego, sprzedawanego jako odrębną nieruchomość w trybie bezprzetargowym, udziela się bonifikaty w wysokościach do 50% wartości rynkowej.

2. Nabywcy praw, lokali i nieruchomości ponoszą koszty związane z opracowaniem dokumentacji i procedury związanej ze sprzedażą, wyceny lokali i budynków, pomiarów geodezyjnych i opłat notarialnych. Koszty te powinny być podane do wiadomości potencjalnym nabywcom w przedstawianej im ofercie.

3. W przypadku gdy najemca lokalu mieszalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym złoży w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. pisemne oświadczenie o zamiarze wykupu tego lokalu, wpłaci zaliczkę w wysokości 800,00 zł na poczet poniesionych przez Gminę kosztów sporządzenia dokumentacji wyceny oraz wykupi lokal mieszkalny do 31 grudnia 2004 r., lokal ten będzie mógł nabyć po uwzględnieniu 90% bonifikaty poprzez jednorazową zapłatę ceny.

4. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia lokalu mieszkalnego złożona uprzednio oferta nabycia lokalu mieszkalnego nie wiąże stron a wymieniona w ust. 3 zaliczka nie podlega zwrotowi.

5. Pisemne oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu wymaga podpisu wszystkich współnajemców (np.: rodzeństwa), a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim również przez współmałżonków.

6. Wójt jest zobowiązany żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia, dokona zbycia lokalu lub wykorzysta go na inne cele niż mieszkalne. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zbycia na rzecz osoby bliskiej najemcy. Zastrzeżenie zwrotu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy obowiązany jest zamieścić w umowie sprzedaży. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-17/ /03/03 z dnia 21 lipca 2003 r. stwierdzono nieważność § 14 ust. 6).

§ 15

1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, od której nie udzielono bonifikaty, może być, na wniosek nabywcy, rozłożona na raty płatne przez okres do 10 lat. Roszczenia gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu w formie hipoteki ustanowionej na sprzedanej nieruchomości.

2. W wypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, wysokość pierwszej raty nie może wynosić mniej niż 20% ustalonej ceny. Pierwsza rata powinna być zapłacona nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 16

1. Wartość lokalu mieszkalnego ustala się po uwzględnieniu nakładów poniesionych na:

– remont kapitalny tego lokalu,

– przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku, w tym dotyczące adaptacji strychu lub innego pomieszczenia niemieszkalnego, jeżeli w wyniku tego nastąpiło wyodrębnienie lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot umowy.

2. Przepisy ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa najmu lokalu lub inne umowy stanowią inaczej.

§ 17

1. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio do sprzedaży budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko jeden lokal (dom jednorodzinny) oraz lokal stanowiący odrębną nieruchomość, jeżeli taki dom lub lokal jest w całości przedmiotem najmu lub dzierżawy.

2. W przypadku sprzedaży budynków lub lokali, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się bonifikaty od ceny sprzedaży.

§ 18

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach, których przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali nastąpiło wyodrębnienie choćby jednego lokalu, który został sprzedany jako odrębna nieruchomość wraz z udziałem użytkowaniu wieczystym gruntu i części wspólnych budynku, następuje wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej.

2. Na wniosek właścicieli lokali, którym przysługują udziały w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, Wójt dokonuje zmiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności, z tym zastrzeżeniem, że wniosek złożony zostanie łącznie przez wszystkich właścicieli lokali.

§ 19

Lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym mogą stanowić przedmiot sprzedaży na warunkach i za cenę ustaloną w trybie przetargu.

R o z d z i a ł V

Sprzedaż lokali użytkowych

§ 20

1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych przeznaczonym do sprzedaży przysługuje najemcom lokali, którzy na podstawie pisemnej umowy najmu korzystają z tych lokali nie krócej niż 10 lat i prowadzą w nich działalność gospodarczą zgodną z zawartą umową najmu.

2. Najemcy, o których mowa w ust. 1, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu lokalu, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) w wysokości nie niższej od wartości lokalu.

§ 21

Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców wymienionych w § 20 korzystających z pierwszeństwa w nabyciu, następuje w trybie bezprzetargowym, z zachowaniem zasad ustanawiania odrębnej własności lokali określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903).

§ 22

1. Wartość lokalu użytkowego sprzedawanego na rzecz najemców korzystających z pierwszeństwa, wymienionego w § 20, którzy za zgodą Gminy dokonali przebudowy lub rozbudowy budynku, w wyniku czego nastąpiło wyodrębnienie lokalu stanowiącego przedmiot sprzedaży, ustala się po uwzględnieniu nakładów poniesionych na jego przebudowę i rozbudowę.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy umowa najmu lub inna umowa stanowi inaczej.

3. Zasady rozliczania nakładów na remonty lokali w zakresie obciążającym wynajmującego – poczynionych przez najemców, o których mowa w § 20 w lokalach stanowiących przedmiot sprzedaży – określają zawarte umowy najmu lub umowy o remont.

§ 23

Sprzedaż lokali użytkowych, wolnych w sensie prawnym, następuje na warunkach i za cenę ustaloną w przetargu.

§ 24

Przy określaniu praw związanych z własnością lokalu przepisy § 18 stosuje się odpowiednio.

R o z d z i a ł VI

Przekazywanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy Borów nieposiadającym osobowości

prawnej

§ 25

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być przez Wójta oddawane jednostkom organizacyjnym Gminy nieposiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością określoną aktem o utworzeniu jednostki oraz statutem.

2. Trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony.

3. Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

§ 26

1. Wójt za zgodą rady gminy może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu obniżając je, nie więcej jednak niż o 90%, gdy nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd:

1) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację innych celów publicznych, a także pod budownictwo mieszkaniowe,

2) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. Wysokość udzielonej bonifikaty oraz warunki utraty bonifikaty określa Wójt w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu.

2. Zasady określone w ust. 1 mają zastosowanie także do opłat z tytułu trwałego zarządu, który powstał z mocy prawa.

R o z d z i a ł VII

Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne gminy

§ 27

Jednostki organizacyjne gminy gospodarują mieniem gminy stanowiącym ich wyposażenie lub innym mieniem do którego prawo nabyły na zasadach ogólnych.

§ 28

Nieruchomości gminy będące w trwałym zarządzie mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo ich użyczenia w drodze umowy na rzecz innych podmiotów na okres nie dłuższy niż czas na który ustanowiony został trwały zarząd.

§ 29

1. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do zawiadomienia Wójta Gminy w terminie 7 dni o fakcie oraz warunkach zawarcia umowy, o których mowa powyżej. Umowa zawierana na okres trzech lat wymaga wcześniejszej zgody Wójta.

2. Jednostka organizacyjna gminy będąca jednostką budżetową mającą prawo do prowadzenia konta środków specjalnych jest zobowiązana do odprowadzenia 20% przychodu związanego z zawartą umową, a środki finansowe winny być przekazywane na rachunek gminy w terminie 7 dni od daty wpływu środków na konto środków specjalnych.

§ 30

Jednostki organizacyjne gminy będące jednostkami budżetowymi, które nie mają prawa do prowadzenia konta środków specjalnych, przekazują wpływy o których mowa w § 29 ust. 2, w całości na rachunek gminy, w terminie 7 dni od daty zapłaty należności przez najemcę, dzierżawcę lub użytkownika.

§ 31

Wpłaty wnoszone w związku z najmem i dzierżawą jednostki organizacyjne przekazują niezależnie od opłat związanych z nabyciem prawa trwałego zarządu zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zm.).

R o z d z i a ł VIII

Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz na podstawie innych tytułów

prawnych

§ 32

1. Wójt może przekazywać nieruchomość osobom prawnym i osobom fizycznym w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz udostępnić je na podstawie innych tytułów prawnych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 uchwały.

2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustala się w drodze przetargu. W przypadku przekazania nieruchomości w trybie bezprzetargowym – w umowie zawieranej przez Wójta z osobą prawną lub fizyczną.

3. Udostępniając nieruchomości Wójt obowiązany jest przestrzegać przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz określać czas trwania umów z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań gminy obejmujących przekazywanie nieruchomości.

4. W przypadku przekazywania nieruchomości zabudowanych wymagających nakładów na adaptację, modernizację, remont kapitalny oraz przebudowę lub nadbudowę – czas trwania umów powinien być ustalany z uwzględnieniem wymaganej wielkości nakładów.

§ 33

Wójt obowiązany jest zastrzec w zawieranych umowach możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdyby:

1) nieruchomość wykorzystana była przez drugą stronę umowy niezgodnie z przeznaczeniem nieruchomości określonym umową,

2) nieruchomość lub jej części składowe przekazywane zostały do korzystania osobom trzecim bez zgody Wójta.

§ 34

1. W celu ustalenia opłat wywoławczych w przypadku trybu przetargowego i ustalania opłaty w trybie bezprzetargowym wysokość stawki minimalnej czynszu najmu za lokale użytkowe oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się stałą stawkę czynszu najmu zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały na okres jednego roku od dnia zawarcia umowy. Po upływie każdego roku trwania umowy stawkę czynszu podwyższa się o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

3. Przyjmuje się stałą stawkę czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele rolne zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały na okres 1 roku. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana każdego roku trwania umowy na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” w sprawie wysokości średniej ceny skupu pszenicy za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-17/03/03 z dnia 21 lipca 2003 r. stwierdzono nieważność § 34).

Przepisy końcowe

§ 35

1. Wójt Gminy przekazuje właściwym komisjom rady gminy wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

2. Komisje Rady Gminy w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wykazu przekazują swoją opinię Wójtowi Gminy.

3. Nie zajęcie stanowiska w terminie określonym w ust. 2 oznacza pozytywną opinię.

§ 36

Traci moc uchwała nr XXIX/264/98 Rady Gminy Borów z dnia 27 maja 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Borów.

§ 37

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 38

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

TADEUSZ MASOŁA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. (poz. 2186)