2182

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 8 lipca 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Lubań

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

Tracą moc uchwały:

1. Rady Miejskiej w Lubaniu nr XXXVIII/219/92 z dnia 29 września 1992 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za parkowanie pojazdów na wyznaczonych do tego celu miejscach.

2. Rady Miejskiej w Lubaniu nr XXX/198/96 z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty za parkowanie pojazdów na wyznaczonych do tego celu miejscach.

3. Rady Miasta nr XXX/257/2001 z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Lubaniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 3

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MARIAN KWOLIK