2177

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i Nr 80, poz. 721) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka – wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały – “Zasady zbywania i nabywania lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, handlowo-przemysłowe oraz innych budynków i budowli stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka”

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

“1. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy udziela się bonifikaty od ustalonej ceny w następującej wysokości:

1 w przypadku sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku – 98% ceny,

2) w przypadku sprzedaży za gotówkę i na raty – 95% ceny,

3) najemcy wykupującemu lokal mieszkalny i ubiegającemu się o zwrot kaucji mieszkaniowej – w wysokości 50% ceny,

4) w przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego (dotyczy to także tzw. “Bliźniaków”) na rzecz najemcy – w wysokości 50% ceny.”.

2. Zasada określona w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy sprzedaży domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych, w których wcześniej nastąpiła sprzedaż jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

“1. Na rzecz dzierżawców może być sprzedana w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowana małym domem jednorodzinnym wraz z działką gruntu niezbędną do korzystania z niego o ile nieruchomość była dzierżawiona co najmniej 3 lata.

2. Do przypadku opisanego w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2 i 3.”.

2. W załączniku nr 2 do uchwały – “Zasady sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością gminy”

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych przysługuje najemcy, z którym umowa najmu trwa nie krócej niż trzy lata lub najemcy, który przeprowadził remont modernizacyjny poprawiający stan techniczny i estetyczny lokalu, którego koszt nie jest mniejszy niż 40% wartości lokalu.”.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO