2175

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie Statutu Miasta Polanicy Zdroju

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwała określa:

1) ustrój gminy Polanicy Zdroju,

2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady,

3) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji oraz korzystania z nich.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Mieście – należy przez to rozumieć gminę Polanica Zdrój,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską,

3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej,

4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej,

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju,

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Polanicy Zdroju.

R o z d z i a ł II

GMINA

§ 3

1. Miasto Polanica Zdrój jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które zamieszkują obszar Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

§ 4

1. Miasto położone jest w Powiecie Kłodzkim w Województwie Dolnośląskim.

2. Miasto jest gminą uzdrowiskową.

3. Granice terytorialne Miasta określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5

1. Herbem Miasta jest znak graficzny stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

2. Herb i nazwa miasta podlegają ochronie prawnej.

R o z d z i a ł III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 6

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 7

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Burmistrza, który wykonuje jej uchwały.

2. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 8

Do wewnętrznych organów Rady należą:

1. Przewodniczący,

2. Wiceprzewodniczący,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Komisje stałe, wymienione w Statucie,

5. Doraźne Komisje do określonych zadań.

§ 9

1. Rada powołuje następujące stałe Komisje i wybiera ich składy osobowe:

1) Komisję Rewizyjną,

2) Budżetu i Integracji Europejskiej,

3) Edukacji, Kultury i Turystyki,

4) Uzdrowiskową, Ekologii i Opieki Społecznej,

5) Bezpieczeństwa Publicznego,

6) Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Radny może być członkiem najwyżej 3 Komisji stałych.

3. Zakres działania Komisji określa Rada w odrębnych uchwałach.

4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne Komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 10

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2) przygotowanie projektu porządku obrad,

3) dokonanie otwarcia sesji,

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

3. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2, powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy.

§ 11

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

– zwołuje sesję Rady,

– przewodniczy obradom,

– sprawuje policję sesyjną,

– kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

– zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

– podpisuje uchwały Rady,

– czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 12

W przypadku odwołania z funkcji, bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada przed upływem kadencji, na swojej najbliższej sesji, dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 13

Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 11 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

§ 14

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisko Przewodniczącego.

§ 15

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 16

1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczący Rady.

R o z d z i a ł IV

R o z d z i a ł V

R o z d z i a ł VI

BURMISTRZ

§ 98

1. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.

2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa.

3. Zasady oraz tryb wyboru i odwołania Burmistrza określają ustawy.

4. Wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada w formie uchwały.

R o z d z i a ł VII

PRACOWNICY URZĘDU

§ 99

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni są na podstawie:

1) Wyboru – Burmistrz.

2) Powołania – Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy.

3) Mianowania – osoby zajmujące samodzielne stanowiska zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.

4) Umowy o pracę – pozostali pracownicy Urzędu.

R o z d z i a ł VIII

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 100

1. W celu wykonania zadań społecznych lub gospodarczych Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.

2. Jednostki organizacyjne mogą być tworzone w formie jednostek posiadających osobowość prawną oraz w formie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

3. Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

R o z d z i a ł IX

ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY I KOMISJI

§ 101

1. Obywatelom udostępnia się w szczególności następujące rodzaje dokumentów:

1) protokoły z sesji,

2) protokoły z posiedzeń Komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,

3) rejestr uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

4) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,

5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnianiu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 102

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępnia się w biurze Sekretarza Gminy w dniach pracy Urzędu Miasta w godzinach przyjmowania interesantów.
 2. 2. Dokumenty wymienione w § 102 ust. 1 są również dostępne w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

  § 103

  1. Z dokumentów wymienionych § 102 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi, fotografować je oraz wypożyczać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie ww. dokumentów celem wykonania ich kserokopii.

  2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miasta i asyście pracownika Urzędu Miasta.

  § 104

  Uprawnienia określone w § 101 – 103 nie znajdują zastosowania do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  R o z d z i a ł VIII

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 105

  Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju:

  1. Nr XVI/80/99 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Polanica Zdrój z późniejszymi zmianami.

 3. Nr VII/48/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Polanica Zdrój

§ 106

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ZBIGNIEW PUCHNIAK

Załącznik nr 1 do Statutu Miasta Polanica Zdrój (poz. 2175)

Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Polanica Zdrój (poz. 2175)

Załącznik nr 3 do Statutu Miasta Polanica Zdrój (poz. 2175)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki budżetowe:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Gimnazjum

3. Szkoła Podstawowa nr 2

4. Przedszkole Publiczne nr 1

5. Przedszkole Publiczne nr 2

z Grupą Żłobkową

II. Zakład budżetowy:

1. Miejski Zakład Komunalny

III. Gminne instytucje kultury posiadające osobowość

prawną:

1. Miejskie Centrum Kultury

2. Miejska Biblioteka Publiczna