2090

UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH

z dnia 13 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miłkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 747; Nr 113, poz. 984) Rada Gminy w Miłkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miłkowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do ww. uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZDZISŁAW ZBIGNIEW KOZERSKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 13 czerwca 2003 r. (poz. 2090)