2087

UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM

z dnia 11 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 142, poz. 1591) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1992 r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr II/6/2002 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości po jej § 1 dodaje się § 1 “a” o następującej treści:

§ 1 “a”

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a) “grunty pozostałe” w części dotyczącej obszarów działek gruntowych wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe,

b) grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby:

– ochrony przeciwpożarowej,

– działalności kulturalnej,

– gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody,

zajęte na przystanki,

– ochrony zdrowia,

– cmentarzy

z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JAROSŁAW LASKA