2086

UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 6 czerwca 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr VI/45/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 81, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę nr VI/45/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JAN PALUCH