2085

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości małych i średnich przedsiębiorców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się w 50 % z opodatkowania podatkiem od nieruchomości grunty i budynki będące w posiadaniu podmiotów gospodarczych, które w wyniku własnych inwestycji utworzyły nowe miejsca pracy:

1) na okres 3 lat – w przypadku zatrudnienia od 10 do 20 osób zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Święta Katarzyna,

2) na okres 5 lat – w przypadku zatrudnienia od 21 do 50 osób zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Święta Katarzyna,

3) na okres 10 lat – w przypadku zatrudnienia powyżej 50 osób zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Święta Katarzyna,

§ 2

Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nieruchomości nowo wybudowane budowle, wybudowane przez podmioty gospodarcze na własny koszt, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, jeżeli wartość inwestycji stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w ww. dniu wyniosła:

1) do 5 mln zł włącznie – w 50% na okres 5 lat oraz w 25% w okresie kolejnych 5 lat,

2) powyżej 5 mln zł do 10 mln zł włącznie – w 60% na okres 5 lat oraz w 30% w okresie kolejnych 5 lat,

3) powyżej 10 mln zł do 20 mln zł włącznie – w 70% na okres 5 lat oraz w 35% w okresie kolejnych 5 lat,

4) powyżej 20 mln zł – w 80% na okres 5 lat oraz w 40% w okresie kolejnych 5 lat.

§ 3

1. Ze zwolnień podatkowych o których mowa w § 1 i § 2 podatnik może korzystać nie dłużej niż przez okres 10 kolejnych lat.

2. Zwolnienia podatkowe o których mowa w § 1 i § 2 mogą się sumować.

3. Przekształcenie organizacyjne lub sprzedaż zakładu powoduje utratę prawa do zwolnienia podatkowego o którym mowa w § 1.

§ 4

1. Podatnicy korzystający ze zwolnień od podatku od nieruchomości są zobowiazani do składania do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego

1) oświadczenia wg ustalonego wzoru, w którym udokumentują spełnienie warunków określonych w § 1 lub w § 2.

2) informacji wg ustalonego wzoru, w której obliczą przysługujące w roku podatkowym zwolnienia określone w § 1 i § 2.

2. W tym samym terminie podatnicy winni złożyć w Urzędzie Gminy Święta Katarzyna informację o wielkości otrzymanej w różnych formach, w ciągu ostatnich 3 lat, pomocy publicznej.

§ 5

1. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd Gminy Święta Katarzyna o utracie warunków zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę.

2. Podatnik, który w terminie określonym w ust. 1 zawiadomi Urząd Gminy Święta Katarzyna o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do tego

zwolnienia poczynając od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przestał spełniać warunki zwolnienia.

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia od podatku, traci prawo do tego zwolnienia, poczynając od początku roku podatkowego w którym przestał spełniać warunki zwolnienia.

4. Podatnik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, co do spełnienia warunków od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia.

5. W przypadku utraty zwolnień podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

§ 6

Zwolnienia o których mowa w § 1 i § 2 stanowią pomoc publiczną, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

§ 7

Postanowienia niniejszej uchwały nie wpływają na zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do opracowania programu udzielania pomocy publicznej, uwzględniającego warunki udzielania pomocy przewidziane w niniejszej uchwale oraz w przepisach o pomocy publicznej.

2. Pomoc udzielana na podstawie uchwały zgodnie z warunkami określonymi w programie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega opiniowaniu w trybie art. 25 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 ze zmianami).

§ 9

Zobowiązuje się Wójta Gminy Święta Katarzyna do opracowania wzoru oświadczenia i informacji o których mowa w § 4.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 12

Uchwała traci moc z dniem 31 grudnia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

LEOPOLD GOMUŁKIEWICZ