2082

UCHWAŁA RADY GMINY PRZEWORNO

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych jednostek organizacyjnych Gminy zwanych dalej “wierzytelności” do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) przypadających Gminie Przeworno na podstawie przepisów szczególnych od osób fizycznych, sposób prawnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – zwanych dalej “dłużnikami”.

§ 2

1. Wierzytelności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik – osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 218 § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1932 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 z późn. zm.),

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umarzanie wierzytelności Gminy Przeworno o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy może na wniosek dłużnika będącego osoba prawną, osoba fizyczna lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której celem działania nie jest osiąganie zysku, umorzyć w całości lub części wierzytelność.

§ 3

Właściwym do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przeworno jest Wójt Gminy.

§ 4

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy.

§ 5

1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożenia płatności całości lub części wierzytelności na raty, udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MAREK CZERWIŃSKI