2081

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683), art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 41, poz. 1177) Rada Gminy w Chojnowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości.

1) grunty, budynki, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, które znajdują się we władaniu bezrobotnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) zwolnienie to obowiązuje przez okres jednego roku od dnia podjęcia na nich działalności gospodarczej przez bezrobotnego,

2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą na terenie gminy, począwszy od rozpoczęcia działalności na tych gruntach lub w tych budynkach i budowlach w pierwszym roku działalności:

a) z 20% należności jeżeli zatrudnia od 3 do 10 osób,

b) z 30% należności jeżeli zatrudnia od 11 do 20 osób,

c) z 40% należności jeżeli zatrudnia od 21 do 40 osób,

d) z 50% należności jeżeli zatrudnia powyżej 40 osób,

3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy od dłuższego czasu niż 1 rok, które w trakcie obowiązywania uchwały zwiększą zatrudnienie o:

a) 3 do 5 pracowników z 10% należności rocznych,

b) 6 do 8 pracowników z 20% należności rocznych,

c) 9 do 15 pracowników z 30% należności rocznych,

d) powyżej 15 pracowników z 40% należności rocznych,

4) grunty, budynki, budowle lub ich części przeznaczone pod działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, które do chwili podjęcia na nich działalności gospodarczej użytkowane były w sposób nie-związany z działalnością gospodarczą:

a) o powierzchni do 5.000 m2

– w pierwszym roku działalności na nich z 30% należności,

– w drugim roku działalności na nich z 20% należności,

– w trzecim roku działalności na nich z 10% należności,

b) powierzchni od 5.001 m2 do 10.000 m2

– w pierwszym roku działalności na nich z 50% należności,

– w drugim roku działalności na nich z 40% należności,

– w trzecim roku działalności na nich z 20% należności,

c) o powierzchni od 10.001 m2 do 50.000 m2

– w pierwszym roku działalności na nich z 80% należności,

– w drugim roku działalności na nich z 60% należności,

– w trzecim roku działalności na nich z 30% należności,

d) o powierzchni powyżej 50.000 m2

– w pierwszym i drugim roku działalności na nich z 100% należności,

– w trzecim roku działalności na nich z 70% należności,

– w czwartym i piątym roku działalności na nich z 50% należności.

§ 2

W roku podatkowym można skorzystać tylko z jednej formy pomocy wymienionej w § 1.

§ 3

Przez zatrudnienie pracownika i uzyskanie zwolnień wymienionych w § 1 pkt 2 i 3 rozumie się zawarcie umowy o pracę na czas nie krótszy niż 12 miesięcy z osoba bezrobotną zameldowaną na pobyt stały na terenie Gminy Chojnów.

§ 4

Warunek zwiększenia zatrudnienia uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił wzrost liczby zatrudnionych w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku do organu.

§ 5

Zwolnienia, o których mowa w § 1 są udzielane na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia, podatnik zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające podstawę ubiegania się o zwolnienie.

§ 6

Podmiot otrzymuje zwolnienie, jeżeli nie zalega ze zobowiązaniami w stosunku do budżetu gminy Chojnów.

§ 7

1. Podmiot korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości jest obowiązany do przedłożenia dokumentacji związanej ze zwolnieniem na każde żądanie organu podatkowego.

2. Podmiot jest obowiązany zawiadomić pisemnie Wójta Gminy w Chojnowie o utracie warunków do zastosowania zwolnienia, najpóźniej 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę warunków do jego zastosowania.

3. W przypadku utraty prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości podmiot zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami w wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych naliczonych od terminów wymagalności płatności po- datku.

§ 8

Wójt Gminy Chojnów ma prawo odstąpić od udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w trakcie jego obowiązywania z chwilą niespełnienia przesłanek określonych w § 1 stanowiących podstawę przyznania zwolnienia.

§ 9

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, wynikające z niniejszej uchwały, stanowią pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1127).

2. W przypadku, gdy kwoty pomocy, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia przekroczą równowartość 100 tys. Euro, udzielenie pomocy następuje zgodnie z ustawą wskazaną w ust. 1.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

DARIUSZ MENDUS