2080

UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI

z dnia 3 kwietnia 2003 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Miękinia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy taką działalność na terenie gminy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

§ 2

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie gminy Miękinia nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie przysługuje na okres:

1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,

2) 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,

3) 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,

4) 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 70 miejsc pracy,

5) 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 100 miejsc pracy.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy. Wśród nowo zatrudnionych osób co najmniej 50% powinni stanowić stali mieszkańcy gminy Miękinia.

4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 3

Ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działalność. Zwolnienie obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4

Uchwały nie stosuje się, jeśli inwestycja polega na budowie obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2.

§ 5

Zwolnienia, o których mowa w § 1–3 są pomocą publiczną, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

§ 6

1. Zwolnienia, o których mowa w § 1–3 przyznaje się na udokumentowany wniosek podatnika, złożony w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku.

2. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik może wnioskować o zmianę okresu zwolnienia określonego w § 2 ust. 2, przy czym łączny okres zwolnienia nie może przekraczać 5 lat.

§ 7

1. Na początku każdego roku podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,

2) poziomu zatrudnienia,

3) kosztów zatrudnienia pracowników,

4) wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu trzech kolejnych lat.

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

5. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Miękinia do opracowania programu udzielania pomocy regionalnej, uwzględniającego warunki udzielania pomocy przewidziane w niniejszej uchwale oraz w przepisach o pomocy publicznej.

2. Pomoc udzielana na podstawie uchwały zgodnie z warunkami określonymi w programie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega opiniowaniu w trybie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 10

Traci moc uchwała nr XXXIII/301/97 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 1997 r. w sprawie stosowania zwolnień i ulg podatku od nieruchomości.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ