2077

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru położonego we wsi Raciborowice Górne, obejmującego część działkę nr 603/8

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz.1112) w związku z uchwałą nr XXXVII/240/02 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do wprowadzania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Raciborowice Górne obejmującego zmianę funkcji budynków gospodarczych użytkowanych rolniczo na cele produkcyjne na działce nr 603/8.

2. Granica obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1 określona jest na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem uchwalenia są następujące ustalenia planu:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające teren o różnych funkcjach oraz o różnym sposobie użytkowania;

2) warunki i zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenu;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.

§ 3

Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem UR w granicach działki nr 603/8 o pow. 0,434 ha, przeznacza się na teren rzemiosła produkcyjnego – produkcja zniczy.

§ 4

Przeznaczenie terenów oraz warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu:

1) dwa obiekty gospodarcze adaptuje się na cele produkcyjne:

– adaptacja bez zmiany zewnętrznej architektury budynków,

– wprowadzić elementy zieleni izolacyjnej.

2) obsługa komunikacyjna istniejącą drogą wewnętrzną Dww.

§ 5

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego;

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków: do istniejącej sieci gminnej;

3) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: z istniejącej sieci elektroenergetycznej nn na warunkach uzgodnionych z dostawcą energii;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: z istniejącej sieci;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ogrzewanie obiektów zaleca się energią gazową lub elektryczną. Wprowadza się zalecenie stosowania do celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska nośników energii;

7) w zakresie telekomunikacji: obsługa telekomunikacyjna z istniejącej sieci i jej rozbudowa na warunkach uzgodnionych z operatorem sieci telekomunikacyjnej.

§ 6

Na obszarze objętym planem nie występują żadne obiekty ani obszary cenne przyrodniczo. W związku z powyższym nie wskazano szczególnych zasad zagospodarowania terenu wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego.

Ustala się, że zagospodarowanie terenów oraz działalność inwestycyjna wprowadzona na tereny objęte planami nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska, a uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności nie przekroczy granic działki.

§ 7

1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej.

2. W przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych należy zawiadomić niezwłocznie służbę ochrony zabytków. Inwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.

§ 8

Dla terenów określonych w § 3 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.) w wysokości 5%.

§ 9

Do czasu podjęcia działalności inwestycyjnej ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 10

W granicach terenu określonego w § 3 tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka zatwierdzonego uchwałą nr IX/37/90 Rady Gminy z dnia 16 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 11, poz. 156 z dnia 31 marca 1990 r.) oraz miejscowego planu szczegółowego wsi Warta Bolesławiecka zatwierdzonego uchwałą nr IV/14/89 Gminnej Rady Narodowej w Warcie Bolesławieckiej.

§ 11

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są przepisem gminnym i stanowią podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ADAM MAKSYMCZYK

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 25 marca 2003 r. (poz. 2077)