2076

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru położonego we wsi Tomaszów Bolesławiecki, obejmującego część działki nr 676/2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz.1112) w związku z uchwałą nr XXXVII/240/02 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do wprowadzania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Tomaszów Bolesławiecki obejmującego lokalizację zabudowy mieszkaniowej oraz pasa drogowego na części działki nr 676/2.

2. Granica obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1 określona jest na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem uchwalenia są następujące ustalenia planu:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające teren o różnych funkcjach oraz o różnym sposobie użytkowania;

2) warunki i zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenu;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.

§ 3

Na teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 0,266 ha składa się: teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN oraz teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS.

§ 4

1. Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem MN o powierzchni 0,242 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Przeznaczenie terenu MN oraz warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu:

1) teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną przeznacza się na dwie działki o powierzchni około 0,12 ha;

2) dostępność komunikacyjna – z istniejącej drogi powiatowej;

3) miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela na posesji własnej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel zapewni miejsca postojowe również dla klientów;

4) dopuszcza się zabudowę max. 30% pow. działki budowlanej;

5) ustala się wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej i usługowej do trzech kondygnacji nadziemnych tj. parteru, pietra i poddasza;

6) kształtowanie bryły obiektów budowlanych winno nawiązywać gabarytami i charakterem do istniejącej tradycyjnej zabudowy wsi bez ograniczeń w wyborze materiałów budowlanych;

7) na terenach mieszkaniowych i usługowych należy zastosować strome dachy pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

8) dopuszcza się w obrębie własności sytuowanie obiektów gospodarczych lub garaży wolno stojących jako budynków parterowych o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

9) ogrodzenia działek wzdłuż ulic i dróg nie mogą przekroczyć 1,20 m wysokości – ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach.

10) warunki i zasady podziału terenu na działki budowlane. Na rysunku planu wskazano orientacyjną linię podziału wewnętrznego, którą należy traktować jako zalecany sposób podziału działki. Dopuszcza się inny podział niż wskazany na rysunku planu pod warunkiem, że szerokość frontu projektowanych działek nie będzie mniejsza niż 25 m;

11) ustala się linię zabudowy budynków mieszkalnych w odległości 18 m od krawędzi istniejącej jezdni drogi powiatowej.

3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego;

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków: do istniejącej sieci gminnej;

3) w zakresie usuwania odpadów stałych: ustala się obowiązek gromadzenia odpadów stałych na wiejskich punktach gromadzenia odpadów oraz ich wywóz na gminne wysypisko odpadów;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: z istniejącej sieci elektroenergetycznej nn na warunkach uzgodnionych z dostawcą energii;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: z istniejącej sieci gazowej, po spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ogrzewanie obiektów zaleca się energią gazową lub elektryczną. Wprowadza się zalecenie stosowania do celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska nośników energii;

7) w zakresie telekomunikacji: obsługa telekomunikacyjna z istniejącej sieci i jej rozbudowa na warunkach uzgodnionych z operatorem sieci telekomunikacyjnej.

§ 5

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS o powierzchni 0,024 ha przeznacza się pod pas drogowy drogi powiatowej klasy Z (szerokość pasa w granicach działki 4 m). W liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi.

§ 6

Na obszarze objętym planem nie występują żadne obiekty ani obszary cenne przyrodniczo. W związku z powyższym nie wskazano szczególnych zasad zagospodarowania terenu wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego. Ustala się, że zagospodarowanie terenów oraz działalność inwestycyjna wprowadzona na tereny objęte planami nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska, a uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności nie przekroczy granic działki.

§ 7

1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej.

2. W przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych należy zawiadomić niezwłocznie służbę ochrony zabytków. Inwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.

§ 8

Dla terenów określonych w § 3 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w wysokości 5%.

§ 9

Do czasu podjęcia działalności inwestycyjnej ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 10

W granicach terenu określonego w § 3 tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka zatwierdzonego uchwałą nr IX/37/90 Rady Gminy z dnia 16 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 11, poz. 156 z dnia 31 marca 1990 r.).

§ 11

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są przepisem gminnym i stanowią podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ADAM MAKSYMCZYK

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 25 marca 2003 r. (poz. 2076)