2074

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Pilchowice

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Sołectwa Pilchowice przyjętym uchwałą nr XLI/195/94 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie ustalenia statutów dla poszczególnych sołectw w załączniku nr 8 wprowadza się następujące zmiany:

W § 9 dodaje się ustęp 3, 4 i 5 o brzmieniu:

3. W przypadku braku kworum na zebraniu wiejskim do podejmowania uchwał zwołuje się zebranie w drugim terminie.

4. zebranie w drugim terminie jest uprawnione do podejmowania uchwał jeżeli bierze w nim udział 10% osób uprawnionych do głosowania.

5. Zebranie w drugim terminie może odbyć się po upływie 30 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

MARCIN FLUDER