2073

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 12 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) i po przedstawieniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wołów przez: – Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– Zakłady Chemiczne “Rokita” Spółka Akcyjna,

– Wodociąg Grupowy “Bychowo”,

– Gminę Wińsko – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku

Rada miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wołów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ALINA JELEŃ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 czerwca 2003 r. (poz. 2073)