2068

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 14 maja 2003 r.

w sprawie preferencji podatkowych dla podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Złoty Stok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się podmioty gospodarcze z podatku od budynków i budowli nowo wybudowanych oraz zmodernizowanych, które wcześniej przez co najmniej jeden rok pozostawały nieużytkowane, służących produkcyjnej i usługowej działalności w branży:

1. turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej,

2. artykułów spożywczych i napojów,

3. wyrobów odzieżowych i włókienniczych,

4. drewna i wyrobów z drewna,

5. wyrobów chemicznych ograniczonych do:

a) produkcji tworzyw sztucznych,

b) produkcji wyrobów farmaceutycznych,

6. publikacyjnej, poligraficznej i wydawniczej,

7. tworzyw sztucznych,

8. metalowych wyrobów gotowych,

9. maszyn i urządzeń,

10. urządzeń elektrycznych i optycznych,

11. sprzętu transportowego,

12. mebli,

13. artykułów jubilerskich,

14. sprzętu sportowego,

15. gier, zabawek i pamiątek,

16. sprzętu gospodarstwa domowego,

17. materiałów budowlanych i usług budowlanych,

18. handlowej hurtowej i detalicznej,

19. związanej z naprawą pojazdów mechanicznych,

20. transportowej,

21. kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.

§ 2

Zwolnienie o którym mowa w § 1 dokonuje się w oparciu o pisemny wniosek podmiotu gospodarczego i stosuje się je w następujących przypadkach:

1. Zwalnia się z podatku od budynków i budowli podmioty gospodarcze na okres trzech lat jeżeli utworzą one na terenie gminy nowe miejsca pracy, w tym co najmniej 50% nowo zatrudnionych będzie pozostającymi bez pracy mieszkańcami gminy, nie mniej jednak jak 5 osób, w przeliczeniu na pełny etat. Jeżeli w czasie trwania zwolnienia zatrudnienie ulegnie co najmniej podwojeniu na zasadach jak wyżej, zwolnienie o którym mowa powyżej przedłuża się o jeden rok.

2. Zwalnia się z podatku od budynków i budowli podmioty gospodarcze na okres pięciu lat jeżeli utworzą one na terenie gminy nowe miejsca pracy, w tym co najmniej 50% nowo zatrudnionych będzie pozostającymi bez pracy mieszkańcami gminy, nie mniej jednak jak 15 osób, w przeliczeniu na pełny etat. Jeżeli w czasie trwania zwolnienia zatrudnienie ulegnie co najmniej podwojeniu na zasadach jak wyżej, zwolnienie o którym mowa powyżej przedłuża się o dwa lata.

§ 3

Ze zwolnień podatkowych określonych w § 1 i 2 korzystać mogą również podmioty już funkcjonujące na terenie gminy pod warunkiem, że w przeciągu ostatniego roku poprzedzającego złożenie wniosku o zastosowanie preferencji nie dokonały redukcji zatrudnienia. Wyjątkiem są odejścia pracowników na emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne, jak również odejścia z inicjatywy bądź winy pracownika.

§ 4

1. W sytuacji kiedy podmiot nie dotrzyma warunków zwolnienia, określonych w § 2, od miesiąca w którym zostanie to stwierdzone, podatek zostaje naliczany.

2. W przypadku ponownego sprostania warunkom zwolnienia określonych w § 2, na pisemny wniosek podmiotu, zostaje ponownie zastosowana preferencja podatkowa, od następnego miesiąca po miesiącu w którym złożono wniosek.

§ 5

Podmioty, które nabyły prawo do zwolnień podatkowych na podstawie uchwały nr XIV/93/99 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie preferencji podatkowych dla nowo powstających podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy, utrzymują nabyte prawa do ulg podatkowych na zasadach określonych w uchwale, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2006 r.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XIV/93/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie preferencji podatkowych dla nowo powstających podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY PIECHANOWICZ