2055

UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE

z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie usytuowania na terenie Gminy Malczyce miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) Rada Gminy Malczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

Miejsca sprzedaży, podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 30 m od granicy posesji do budynku następujących obiektów: kultu religijnego, szkoły, placówek oświatowo-wychowawczych i zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Odległość 30 m liczy się (ciągiem komunikacyjnym) pomiędzy wejściami: od wejścia do miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektów, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

RYSZARD PAWŁOWSKI