2054

UCHWAŁA RADY GMINY W MALCZYCACH

z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położonych

na terenie Gminy Malczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 32 ust. 1, w związku z art. 68 pkt 1 i 9 i art. 59 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na udzielenie 95% bonifikaty od ceny gruntu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pomniejszonej o wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali.

2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy wpłacie jednorazowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

RYSZARD PAWŁOWSKI