2053

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Karwiany – Komorowice,

gmina Żórawina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z 2001 r. ze zm.) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadaje się nazwę ulicy w obrębie Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina:

droga – część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 188/2 (w granicach obrębu Karwiany – Komorowice), działka nr 218, nr 256, nr 258 – ul. Wrocławska.

Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MAREK STANISŁAW OSIŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 1 lipca 2003 r. (poz. 2053)