2051

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Długołęka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.) Rada Gminy Długołęka postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Długołęka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JACEK WIERZBICKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2003 r. (poz. 2051)