2050

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie nadania nazw ulic we wsi Pasikurowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ulicom we wsi Pasikurowice oznaczonym geodezyjnie: województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, jednostka ewidencyjna Długołęka, obręb Pasikurowice nadaje się następujące nazwy:

Lp. Nazwa ulicy Nr działki

1. Energetyczna 669, 358, 345

2. Irysowa 213

3. Jesionowa 195, 215

4. Miodowa 91

2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1 oznaczone są na mapach, stanowiących załączniki nr 1–2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JACEK WIERZBICKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2003 r. (poz. 2050)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2003 r. (poz. 2050)