2049

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Nadolice Małe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia § 1 pkt 3 uchwały nr IV/46/2003 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Małe w ten sposób, że: wyrażenie: “ul. Sportowa” zastępuje słowami “ul. Taneczna”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZENON WARDĘGA