2048

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Krzyków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić nazwy ulic we wsi Krzyków:

1) ul. Chabrowa – dz. nr 38/7 – biegnie od ulicy Zachodniej w kierunku południowym, w stronę dz. nr 38/8;

2) ul. Słoneczna – dz. nr 15/7 – biegnie od ulicy Głównej w kierunku północnym, w stronę dz. nr 15/9.

§ 2

Położenie ulic i ich przebieg przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZENON WARDĘGA

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2003 r. (poz. 2048)