2046

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustalić nazwy ulic we wsi Czernica:

1. ul. Tęczowa – dz. nr 141/5, biegnie od ul. Wrocławskiej (między posesjami o numerach budynków: 49, 51) w kierunku północno-wschodnim, do dz. 139/1,

2. ul. Wiosenna – dz. nr 230/9, biegnie od dz. 229/1 w kierunku północno-wschodnim od ul. Wrocławskiej, na wysokości budynku nr 82.

§ 2

Położenie ulic i ich przebieg przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik nr 1, załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZENON WARDĘGA

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2003 r. (poz. 2046)

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2003 r. (poz. 2046)