2045

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom gimnazjum mającego siedzibę

na terenie Gminy Borów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się regulamin określający zasady przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom gimnazjum mającego siedzibę na terenie Gminy Borów.

2. Brzmienie regulaminu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

TADEUSZ MASOŁA

Załącznik do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. (poz. 2045)

Załącznik nr 1 do regulaminu (poz. 2045)

Załącznik nr 2 do regulaminu (poz. 2045)

Decyzja Wójta Gminy Borów Nr .......... z dnia ............................

Wójt Gminy Borów

po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium i po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

postanawia przyznać / nie przyznać* uczniowi ..........................................................................................

stypendium w wysokości ......................... zł (słownie ......................................................................... zł)

miesięcznie za wybitne osiągnięcia w nauce.

Stypendium będzie wypłacane w ratach miesięcznych, 10 dnia każdego miesiąca.

................................... ................................

Miejscowość, data podpis

* – niepotrzebne skreślić