2043

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 12 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian statutów sołectw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:

§ 1

W załącznikach nr 1–10 uchwały nr XV/94/2000 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 1 skreśla się wyrazy “zarząd gminy”,

2) w § 20 ust. 1 użyte w odpowiednim przypadku wyrazy “zarząd gminy” zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazami “wójt gminy”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ADAM MAKSYMCZYK