2040

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie ulg przy nabywaniu lokali mieszkalnych w 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nabywcom lokali mieszkalnych podlegającym przepisom uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr VII/33/99 z dnia 6 marca 1999 r. w sprawie sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy przyznaje się bonifikatę w zapłacie ceny nabywanego domu lub lokalu w następującej wysokości:

– 99% w budynkach wybudowanych w 1945 roku i wcześniej bez modernizacji lub remontu kapitalnego,

– 95% w budynkach wybudowanych w 1946 roku i w latach następnych do 1990 r. oraz wybudowanych w 1945 roku i wcześniej po modernizacji lub remoncie kapitalnym.

2. Warunkiem uzyskania bonifikaty jest:

a) złożenie wniosku do dnia 31 października 2003 r.

b) jednorazowe zapłacenie ceny nieruchomości,

c) niezaleganie w opłatach na rzecz gminy,

d) zawarcie aktu notarialnego do dnia 31 marca 2004 r.

3. Bonifikata nie obejmuje kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

MARCIN FLUDER