2035

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr L/1744/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr L/1744/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 159, poz. 2159 ze zmianą Nr 231, poz. 3198) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

“6. Zasady wynajmowania lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2 określone w ust. 1–3, nie mają zastosowania do osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały.”,

2) w § 14 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

“5) z osobami, które są posiadaczami domów jednorodzinnych, stanowiących uprzednio przedmiot

umów dzierżawy zawartych z tymi osobami lub ich poprzednikami prawnymi, mieszkającymi nieprzerwanie w tych domach od czasu wygaśnięcia wyżej wymienionych umów.”,

3) w § 14 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

“2. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych interesem Miasta związanym z jego rozwojem, Gmina może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych z osobami wskazanymi przez Prezydenta, ze względu na:

1) charakter wykonywanej pracy lub pełnioną funkcję,

2) prowadzoną działalność twórczą lub artystyczną lub inną niezbędną dla Gminy. Prezydent przekazuje Radzie Miejskiej do wiadomości informacje o osobach wskazanych w ust. 2.”,

4) w § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

“3. Umowa najmu z osobami, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zawierana jest na czas trwania ich stosunku pracy lub pełnienia funkcji.”,

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914- -10/8/03 z dnia 9 lipca 2003 r. do NSA na § 1 pkt 4).

5) w § 18 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

“7. Gmina może na wniosek najemcy dokonać zamiany lokalu na inny równorzędny położony w tym samym budynku, w którym zamieszkuje najemca”.

§ 2

Użyte w uchwale w różnym przypadku wyrazy “Zarząd Miasta” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem “Prezydent” oraz użyte w różnym przypadku wyrazy “Biuro Mieszkalnictwa” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami “Wydział Lokali Mieszkalnych i Użytkowych Urzędu Miejskiego Wrocławia”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

GRZEGORZ STOPIŃSKI