2034

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 534/XL/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 września 2001 r. w sprawie targowisk miejskich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały, o której mowa na wstępie pn. “Regulamin Targowiska w Jeleniej Górze”, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 4 pkt 1 – po słowach: “stół itp.” dodaje się wyraz: “urządzenie”,

2. w § 6 w ust. 1 – po słowie: “handlowe”, dopisuje się dalszą część zdania w brzmieniu: “objęte podatkiem od nieruchomości”,

3. w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c) otrzymuje nowe brzmienie o treści: “cennika opłat za urządzenia oraz czynności i usługi”,

4. w § 7

a) w ust. 1 – w miejsce wyrazów: “należności za dodatkowe czynności (usługi)” wprowadza się zapis: “opłat za urządzenia oraz czynności i usługi”,

b) w ust. 3 słowo: “należności” zastępuje się słowem: “opłat”.

§ 2

W treści uchwały i w załączniku do niej pn. “Regulamin Targowiska w Jeleniej Górze” określenie Zarząd Miasta zastępuje się określeniem Prezydent Miasta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JERZY PLESKOT