2033

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum

w Strzelinie

Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 79 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/99 rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie w ten sposób, że:

– § 3 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Strzelinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

EWA KURDYŚ