2032

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/34/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia

11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie

Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust. 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr V/34/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie w ten sposób, że:

– § 2 otrzymuje brzmienie:

“§ 2 Obwód szkoły obejmuje w mieście Strzelin ulice: Wrocławska, Gen. Wł. Sikorskiego, Grahama Bella, Dzierżoniowska, Wojska Polskiego (do Placu Pokoju), Ząbkowicka, Bolka I Świdnickiego, B. Chrobrego, St. Duboisa, Królowej Jadwigi, E. Kwiatkowskiego, B. Krzywoustego, J. Matejki, Wł. Łokietka, Ogrodowa, Piastowska, Marszałka J. Piłsudskiego, J. Poniatowskiego, Gen. Grota- -Roweckiego, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, Wiśniowa, Wolności, Żwirki i Wigury, Borowska, Górnicza, Kamienna, J. Kilińskiego, T. Kościuszki, A. Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Pl. 1 Maja, St. Szybalskiego, Ks. Wł. Michałkiewicza, Skawińska, Ks. J. Popiełuszki, Energetyków, Grunwaldzka, Gen. Maczka, Gen. Okulickiego, Westerplatte, Kolejowa oraz miejscowości: Bierzyn, Dobrogoszcz, Górzec, Karszów, Ludów Polski, Mikoszów, Pęcz, Piotrowice, Szczawin, Warkocz, Skoroszowice, Nieszkowice, Kazanów, Dankowice, Wąwolnica, Biały Kościół, Dębniki, Gościęcice (do numeru 37), Gębice, Gębczyce, Nowolesie, Szczodrowice, Strzegów i miejscowości z gminy Kondratowice: Komorowice, Stachów, Lipowa, Sadowice.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Strzelinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

EWA KURDYŚ