2030

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia

11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie

Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust. 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr V/33/99 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Strzelinie w ten sposób, że:

– § 2 otrzymuje brzmienie:

“§ 2 Obwód szkoły obejmuje w mieście Strzelin ulice: Św. Jana, St. Staszica, Jana Pawła II, Pocztowa, Wita Stwosza, Św. Michała Archanioła, Oławska, Krzepicka, Staromiejska, Górzysta, Brzegowa, M. Konopnickiej, Kościelna, Młynarska, Parkowa, M. Dąbrowskiej, Łąkowa, Słoneczna, E. Orzeszkowej, Leśna, Wodna, M. Reja, A. Rapackiego, St. Okrzei, Polna, A. Zawadzkiego, Zielna, Rycerska, Różana, Wł. Reymonta, O. Lan-gego, F. Chopina, M. Kopernika, K. I. Gał-czyńskiego, G. Zapolskiej, Krótka, Wł. Bro-niewskiego, W. Witosa, Weteranów, K. Pułaskiego, Z. Nałkowskiej, St. Żeromskiego, B. Prusa, St. Moniuszki, J. Kochanowskiego, Wojska Polskiego (od Placu Pokoju), Z. Krasińskiego, Krucza, Św. Floriana, Rynek, Rybna, Podwale, Zamkowa,

Książąt Brzeskich, Z. Berlinga oraz miejscowości: Gęsiniec (bez ulicy Gajowej), Chociwel, Częszyc, Krzepice, Pławna, Trześnia, Ulica, Brożec.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Strzelinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

EWA KURDYŚ