1908

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 7 lipca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chojnowie w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chojnowie w okręgu wyborczym nr 4, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Bolesława Józefa Jakubiaka, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XI/46/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.

2. W okręgu wyborczym nr 4 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów , o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 21 września 2003 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI

Załącznik do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2003 r. (poz. 1908)

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnowie

Termin wykonania czynności

wyborczej

Treść czynności

do 23 lipca 2003 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 2 sierpnia 2003 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie

do 7 sierpnia 2003 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie

do 22 sierpnia 2003 r.

do godz. 2400

– zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie list kandydatów na radnych

do 31 sierpnia 2003 r.

– powołanie przez Burmistrza Miasta Chojnowa obwodowej komisji wyborczej

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 6 września 2003 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 7 września 2003 r.

– sporządzenie w Urzędzie Miejskim spisu wyborców

do 20 września 2003 r.

– przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców

21 września 2003 r.

godz. 6oo – 2000

– głosowanie