1907

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 2, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tadeusza Matusiewicza, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr X/41/03 z dnia 24 czerwca 2003 r.

W okręgu wyborczym nr 2 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 21 września 2003 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI

Załącznik do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2003 r. (poz. 1907)

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

w okręgu wyborczym nr 2

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

do 23 lipca 2003 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym.

do 2 sierpnia 2003 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim.

do 7 sierpnia 2003 r.

Powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim.

do 22 sierpnia 2003 r.

do godz. 2400

Zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 2.

do 31 sierpnia 2003 r.

Powołanie przez Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim obwodowej komisji wyborczej.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

do 6 września 2003 r.

Rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list.

do 7 września 2003 r.

Sporządzenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim spisu wyborców na obszar okręgu wyborczego nr 2.

20 września 2003 r.

Przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.

21 września 2003 r.

600 – 2000

Głosowanie.