1798

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 45, poz. 148) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości

9.709.141 zł

z tego:

 

1. Dochody z podatków i opłat

2.903.950 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

561.515 zł

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

60.000 zł

4. Dochody z majątku gminy

1.768.100 zł

5. Pozostałe dochody

301.760 zł

6. Subwencje ogólne

3.023.730 zł

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

19.000 zł

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

977.586 zł

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych

59.500 zł

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

34.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości

9.481.907 zł

a) wydatki bieżące

7.303.907 zł

w tym:

 

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

3.884.456 zł

– dotacje § 271

4.000 zł

– wydatki na obsługę długu

50.000 zł

– wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

60.000 zł

b) wydatki majątkowe

2.178.000 zł

– wydatki inwestycyjne

2.176.000 zł

– pomoc finansowania na wydatki inwestycyjne

2.000 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 i 3.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi

227.234 zł

1. przychody z tytułu kredytu długoterminowego wynoszą

250.000 zł

2. rozchody – spłaty kredytów i pożyczek wynoszą

477.234 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Prognozę kwoty długu w latach następnych zawiera załącznik nr 5.

§ 5

Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

1. przychody w wysokości 49.857 zł

2. wydatki w wysokości 8.600 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 977.586 zł.

Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na sfinansowanie zadań określa załącznik nr 7.

§ 7

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 32.383 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 34.441 zł

z tego:

a) rezerwy budżetowe na wydatki nieprzewidziane do 1% planowanych wydatków w wysokości 34.441 zł.

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji zawiera załącznik nr 9.

§ 10

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do kwoty 300.000 zł.

2. Określa się wysokość zobowiązań do 300.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy.

3. Zezwala się na lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegający na przeniesieniu wszystkich wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.

§ 12

Upoważnia się Kierowników gminnych jednostek budżetowych do dokonywania zmian w budżecie jednostek polegające na przeniesieniu wszystkich wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach swojego działu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki 1-9

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

JOLANTA NITARSKA