1797

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10, art. 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopa- da 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) i art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości

29 926 502 zł

w tym:

 

1. dochody własne

14 700 309 zł

a) podatki lokalne

8 848 709 zł

b) wpływy z opłat

1 334 600 zł

*targowa

230 000 zł

*za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

250 000 zł

*eksploatacyjna

130 000 zł

*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

250 000 zł

*pozostałe

474 600 zł

c) dochody z majątku

1 708 650 zł

d) pozostałe dochody własne

2 808 350 zł.

2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4 272 278 zł

a) udziały w podatku dochodo- wym od osób fizycznych

3 386 278 zł

b) udziały w podatku dochodo- wym, od osób prawnych

886 000 zł,

3. dotacje:

2 056 801 zł

a) z budżetu państwa na reali- zację zadań z zakresu administracji rządowej

1 436 428 zł

b) z budżetu państwa na realizacje zadań w drodze porozumień

2 400 zł

c) z budżetu państwa na realizację zadań własnych

65 000 zł

d) z jst na realizację zadań w drodze porozumień

52 973 zł

e) z funduszy celowych i środków specjalnych

300 000 zł

f) pozostałe

200 000 zł

4. subwencje

8 897 114 zł

a) część podstawowa

12 866 zł

b) część oświatowa

7 635 682 zł

c) część rekompensująca

1 248 566 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł pochodzenia oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 2.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości

31 280 542 zł

w tym:

 

1. wydatki bieżące

24 576 408 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

13 048 142 zł

b) wydatki rzeczowe

4 571 726 zł

c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych

1 767 355 zł

d) dotacje

3 012 412 zł

*podmiotowe

2 505 912 zł

*przedmiotowe

– zł

*celowe

506 500 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego

528 608 zł

*odsetki od kredytów i pożyczek

499 088 zł

*poręczenia i gwarancje

29 520 zł

f) pozostałe wydatki bieżące

1 648 165 zł

2. wydatki majątkowe

6 704 134 zł

a) inwestycje

6 594 134 zł

b) zakupy

110 000 zł

c) kapitałowe

W kwocie wydatków bieżących określa się wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250 000 zł.

Szczegółowy podział rodzajów wydatków wg kierunków rozchodów oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i 4.

§ 2

1. Przychody zakładów budżetowych

5 041 839 zł

w tym dotacje z budżetu gminy

1 755 000 zł

2. Wydatki zakładów budżetowych:

5 041 839 zł

w tym wpłaty do budżetu gminy

– zł

Podział kwot określonych w pkt 1 i 2 w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5. Zakres i kwoty dotacji udzielanych przez budżet gminy w 2003 roku zawiera załącznik nr 6.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik nr 7.

§ 4

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 8.

§ 5

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 9.

§ 6

Rada Gminy i Miasta tworzy rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 50 000 zł.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku zawiera załącznik nr 10.

§ 8

1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości

1 354 041 zł

2. Spłata rat kapitałowych, których terminy spłaty przypadają w 2003 roku w wysokości:

1 576 886 zł

z tego:

 

*pożyczki w NFOŚiGW w kwocie

201 100 zł

*pożyczki w WFOŚiW w kwocie

250 420 zł

*kredytu w BOŚ S.A. w kwocie

68 600 zł

*kredytu w BP S.A. w kwocie

456 766 zł

*kredytu w BZ WBK S.A. w kwocie

600 000 zł

nastąpi z dochodów własnych gminy.

3. Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2003 roku w wysokości 2 309 816 zł oraz wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 621 110 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik nr 11. Prognozę kwoty długu na 2003 rok i lata następne przedstawia załącznik nr 12.

§ 9

1. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok przedstawia załącznik nr 13.

2. Przychody i wydatki Środka specjalnego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na 2003 rok przedstawia załącznik nr 14.

3. Przychody i wydatki Środka specjalnego przy SP nr 3 w Środzie Śl. na 2003 rok przedstawia załącznik nr 15.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Do lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Do zaciągania długu i spłat zobowiązań gminy do wysokości określonych w niniejszej uchwale.

4. Do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do wysokości 1.000.000,– zł ze spłatą do 31 grudnia 2003 r.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Środa Śląska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki 1-15

wicePRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

JAROSŁAW PAUKA