1795

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), art. 41a ust. 1 i 2, w związku z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 366 893 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

z tego:

 

1) dochody z podatków i opłat

4 515 315 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy

2 486 964 zł

3) dochody z majątku gminy

2 419 145 zł

4) pozostałe dochody własne

388 610 zł

5) dotacje celowe otrzymane z b. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej

1 900 zł

6) dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

64 561 zł

7) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

1.294 242 zł

8) subwencja ogólna z budżetu państwa

8 196 156 zł

– część oświatowa

6 961 933 zł

– część rekompensująca

722 504 zł

– część podstawowa

511 719 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości

18 761 327 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

 

1) wydatki bieżące

18 332 027 zł

a) wynagrodzenia

8 100 794 zł

b) pochodne od wynagrodzeń

1 617 343 zł

c) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4

675 810 zł

w tym dla:

 

– Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

11 000 zł

– Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek

78 600 zł

– gminnych instytucji kultury

449 510 zł

– Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

102 300 zł

– na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków

35 000 zł

Szczegółowego podziału dotacji dokona Burmistrz Miasta i Gminy.

 

d) obsługa długu publicznego

200 000 zł

2) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 10

429 300 zł

w tym:

 

– dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji pn. “Budowa kanalizacji przy ulicach Garncarskiej i Waryńskiego w Sycowie

250 500 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 605 566 zł.

§ 4

1. Na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągnię- tych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę

1 065 566 zł

z tego:

 

– z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu gminy - w dniu 31 grudnia 2002 r. kwotę

460 000 zł

– z dochodów własnych kwotę

605 566 zł

2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Prognozę długu gminy na lata 2003–2006 przedstawia załącznik nr 11.

§ 5

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.000 zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w “Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w wysokości 185.000 zł.

§ 6

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.294 242 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości 39 025 zł.

§ 8

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości

15 152 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości na remonty placówek oświatowych

35 793 zł

 

 

 

 

§ 9

1. Przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,

w tym:

1) przychody w wysokości

4 468 750 zł

w tym dotacja z budżetu

102 300 zł

2) rozchody w wysokości

4 466 631 zł

2. Przychody i wydatki środka specjalnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

w tym:

 

1) przychody w wysokości

256 200 zł

2) rozchody w wysokości

256 200 zł

3. Przychody i wydatki funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

w tym:

 

1) przychody

160 000 zł

2) rozchody

210 000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy Syców dotyczących przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami w danym dziale klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostki,

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 500.000 zł,

4) samodzielnego zaciągania przez Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie zobowiązań do wysokości 500.000 zł,

5) spłaty zobowiązań kredytowych określonych w § 4 niniejszej uchwały,

6) dokonywania lokat przejściowo wolnych środków na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki 1-11

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Kazimierz Cichoń