1745

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 9 rozporządzenia MGPiPS z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Starosta Powiatu Lubańskiego zwraca się do przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu lubańskiego o zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy dokonać w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu przy ul. Przemysłowej 4.

STAROSTA LUCJAN ŻEŁABOWSKI