1740

UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewd. 121/3 położonej w Pęciszowie na obszarze gminy Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVIII/202/02 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewd. 121/3 położonej w Pęciszowie na obszarze gminy Zawonia.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000.

2. Ustalenia planu obowiązują na obszarze objętym na rysunku planu granicą opracowania.

3. Poniższe oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu.

2) Linie rozgraniczające mogące ulec nieznacznemu przesunięciu.

3) Lokalizacja stanowiska archeologicznego nr 13/22.

4) Symbole przeznaczenia terenów.

4. Ponadto na rysunku planu występują następujące oznaczenia niebędące obowiązującym ustaleniem planu:

1) Propozycja podziału na działki budowlane.

2) KD – istniejąca droga gminna nr 235.

3) R14 – rów melioracyjny.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3

Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1. Podstawowym przeznaczeniem obszaru jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona na rysunku planu symbolem MN.

2. Teren przylegający do rowu melioracyjnego przeznacza się na zieleń trwałą i oznacza symbolem ZT.

3. Teren oznaczony symbolem EE przeznacza się na lokalizację stacji transformatorowej nasłupowej.

4. Linia rozgraniczająca mogąca ulec nieznacznemu przesunięciu zostanie ustalona na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Linia może ulec przesunięciu o nie więcej niż 5 m w stosunku do przebiegu podanego na rysunku planu.

§ 4

Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej

1. Ustala się dojazd do obszaru drogą gminną nr 235, oznaczoną na rysunku planu symbolem KD.

2. Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów związanych z użytkowaniem terenu umieszcza się na działkach budowlanych.

§ 5

Ustala się zasady i warunki podziału na działki budowlane

1. Minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 0.10 ha.

2. Minimalna szerokość frontu działki budowlanej wynosi 22 m.

3. Propozycję podziału na działki budowlane przedstawia się na rysunku planu.

§ 6

Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenu

1. Na każdej z działek planuje się budowę jednego obiektu mieszkalnego oraz garażu wolno stojącego i dopuszcza się budowę budynku gospodarczego.

2. Ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych na dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze – wysokość ściany, liczona od podstawy do okapu nie może przekraczać 4,5 m.

3. Ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych i garaży na jedną kondygnację naziemną – wysokość ściany, liczona od podstawy do okapu nie może przekraczać 3,0 m.

4. Dachy budynków powinny być dwu- lub wielospadowe i posiadać symetryczne połacie o spadku nie mniejszym niż 30ş. Dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu.

5. Nowo tworzona zabudowa powinna harmonijnie wpisywać się w krajobraz, nawiązując formą architektoniczną do tradycyjnego budownictwa.

§ 7

Ustala się zasady uzbrojenia terenu w zakresie infrastruktury technicznej

1. Obszary będą zaopatrzone w wodę z komunalnej sieci wodociągowej.

2. Ścieki bytowo-gospodarcze do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacyjnej będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.

3. Docelowo ścieki bytowe będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków.

4. Wprowadza się zakaz odprowadzania ścieków do gruntu.

5. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.

6. Odpady stałe winny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywożone na komunalne wysypisko śmieci.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie odbywać się zgodnie z wydanymi przez Zakład Energetyczny technicznymi warunkami przyłączenia.

8. Do zaopatrzenia w energię elektryczną planuje się budowę stacji transformatorowej nasłupowej, która będzie zasilana z odgałęzienia linii 20 kV zasilającej stację nr R-1665.

9. Proponuje się, aby trasa napowietrznej linii zasilającej biegła wzdłuż drogi gminnej nr ewd. 232.

10. Teren, przeznaczony na lokalizację stacji oznacza się na rysunku planu symbolem EE.

11. Zaopatrzenie w ciepło powinno odbywać się przy zastosowaniu ogrzewania o niskiej lub zerowej emisji zanieczyszczeń, np.: elektrycznego, gazowego, olejowego.

12. Prace związane z utrzymaniem rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R14, który przylega do obszaru objętego planem będą odbywać się zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych.

§ 8

Ustala się zasady ochrony środowiska przyrodniczego

1. Teren objęty planem leży w granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 303 oraz w obszarze czwartorzędowych zasobów wód podziemnych “Kotlina Żmigrodzka”.

2. Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, zanieczyszczenia terenu olejami i ich pochodnymi oraz stosowania środków chemicznej ochrony roślin należących do I i II klasy trucizn.

3. Teren, oznaczony symbolem MN należy, ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem MN ustala się dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku w dB(A), który wynosi:

1) W porze dziennej:

a) od drogi publicznej – 55 dB(A),

b) od innych obiektów i grup źródeł hałasu – 45 dB(A).

2) W porze nocnej:

a) od drogi publicznej – 45 dB(A),

b) od innych obiektów i grup źródeł hałasu – 40 dB(A).

§ 9

Ustala się zasady ochrony środowiska kulturowego

1. Na terenie objętym planem zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 13/22/75-30AZP. Przybliżoną lokalizację stanowiska przedstawia się na rysunku planu.

2. Wszelkie prace ziemne w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wyżej wymienionego stanowiska archeologicznego mogą być wykonywane jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych za zezwoleniem konserwatorskim na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Inwestor jest zobowiązany do sfinansowania ratowniczych badań archeologicznych.

3. Pozostała część obszaru objętego planem leży o rejonie występowania zabytków archeologicznych.

4. Prace ziemne na pozostałej części obszaru muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Inspekcji Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków, a w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków – Inspekcji Zabytków Archeologicznych o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z siedmiodniowym wyprzedzeniem celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 10

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami) wysokości 1% wzrostu wartości nieruchomości, do zastosowania w razie zbycia przez właścicieli nieruchomości objętych niniejszym planem, w terminie 5 lat od dnia jego obowiązywania.

§ 11

W odniesieniu do terenu stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały tracą moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Zawoni nr XXII/116/93 z dnia 25 października 1993 r. w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

§ 12

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

FRANCISZEK BORYCKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Zawonia z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 1740)