1738

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru wsi Piecowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XLVIII/434/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Piecowice, Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru wsi Piecowice, zwanego w skrócie MPZP PIECOWICE, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:

1) rysunku MPZP w skali 1:1000 stanowiącego załącznik graficzny do niniejszej uchwały, obowiązującego w zakresie granic terenu objętego planem, funkcji terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny komunikacji oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) zasad zagospodarowania terenu określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;

4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć MPZP PIECOWICE, o którym mowa w § 1 uchwały;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;

4) usługach lub produkcji nieuciążliwej – należy przez to rozumieć inwestycje niezaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

R o z d z i a ł II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 3

Przeznaczenie terenów, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu oraz zasady i warunki podziału terenu na działki

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wolno stojącej i bliźniaczej.

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a) lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie terenów pod ww. urządzenia;

b) lokalizację w budynkach mieszkaniowych usług nieuciążliwych;

c) wprowadzenie na całym obszarze zieleni wysokiej i średniej;

d) urządzanie ogólnodostępnych urządzeń sportu i rekreacji z wykluczeniem obiektów kubaturowych;

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

4) Zasady i standardy urządzania terenu:

a) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje, jednak nie więcej niż 12 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu;

b) przy lokalizacji nowych budynków oraz rozbudowie istniejących należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających tereny komunikacji;

c) dopuszcza się zabudowę maksymalnie 30% powierzchni działki;

d) wszystkie niezbędne miejsca postojowe należy zlokalizować na posesji własnej inwestora.

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane:

a) docelowa powierzchnia działki budowlanej powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 700 m2 (nie dotyczy działek wydzielanych pod komunikację oraz ewentualne urządzenia infrastruktury technicznej);

b) front działki nie będzie mniejszy niż 20 m.

6) Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie jak dotychczas.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MU 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług komercyjnych.

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wolno stojącej i bliźniaczej;

b) lokalizację w budynkach mieszkaniowych usług nieuciążliwych;

c) lokalizację niewielkich wolno stojących obiektów usług komercyjnych.

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a) lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie terenów pod ww. urządzenia;

b) wprowadzenie na całym obszarze zieleni wysokiej i średniej;

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

4) Zasady i standardy urządzania terenu:

a) wysokość budynków mieszkalnych oraz mieszkaniowo-usługowych maksymalnie dwie kondygnacje, jednak nie więcej niż 12 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu;

b) wysokość wolno stojących obiektów usługowych maksymalnie jedna kondygnacja, jednak nie więcej niż 9 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu, powierzchnia zabudowy max. 100 m2, kubatura max. 500 m3;

c) przy lokalizacji nowych budynków oraz rozbudowie istniejących należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających tereny komunikacji;

d) dopuszcza się zabudowę maksymalnie 30% powierzchni działki;

e) wszystkie niezbędne miejsca postojowe (także te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) należy zlokalizować na posesji własnej inwestora.

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane:

a) docelowa powierzchnia działki budowlanej powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 1400 m2 (nie dotyczy działek wydzielanych pod komunikację oraz ewentualne urządzenia infrastruktury technicznej);

b) front działki nie będzie mniejszy niż 20 m.

6) Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie jak dotychczas.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem EE 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną.

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

a) lokalizację trafostacji lub innych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną.

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a) lokalizację innych urządzeń infrastruktury technicznej z wykluczeniem urządzeń uciążliwych dla sąsiadujących terenów mieszkaniowych;

b) włączenie tych terenów do sąsiednich terenów mieszkaniowych, aktywności gospodarczej lub komunikacji w przypadku rezygnacji z realizacji urządzeń technicznych na tym terenie.

4) Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie jak dotychczas.

§ 4

Przeznaczenie oraz zasady i standardy urządzania terenów komunikacji

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KZ 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – droga zbiorcza.

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:

a) przebudowę, rozbudowę, a także modernizację istniejącej drogi i docelowo doprowadzenie do osiągnięcia pełnych parametrów drogi klasy Z;

b) zarurowanie oraz przekształcenie w kanalizację deszczową rowów znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg.

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi sieci uzbrojenia technicznego.

4) Zasady i standardy urządzania terenu:

a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających nie mniej niż 20 m;

b) szerokość jezdni min. 5 m.

5) Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie jak dotychczas.

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – drogi dojazdowe.

2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi sieci uzbrojenia technicznego.

3) Zasady i standardy urządzania terenu:

a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej 12 m;

b) szerokość jezdni min. 5 m;

c) w obrębie skrzyżowania z drogą klasy “Z” obowiązują narożne ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie mniejszych niż 10 x 10 m.

4) Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie jak dotychczas.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja publiczna – drogi dojazdowe.

2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi sieci uzbrojenia technicznego.

3) Zasady i standardy urządzania terenu:

a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu, tj.: nie mniej niż 10 m;

b) szerokość jezdni min. 5 m;

c) w obrębie skrzyżowania z drogą klasy “Z” obowiązują narożne ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie mniejszych niż 10 x 10 m.

4) Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie jak dotychczas.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KW 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja wewnętrzna – ciągi pieszo-jezdne.

2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub zieleni oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających ciągów sieci uzbrojenia technicznego;

c) przekształcenie ciągu na komunikację publiczną.

3) Zasady i standardy urządzania terenu:

a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających min. 10 m – zgodnie z rysunkiem planu;

b) w obrębie skrzyżowania z drogą klasy “D” obowiązują narożne ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m.

4) Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie jak dotychczas.

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KW 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja wewnętrzna – ciągi pieszo-jezdne.

2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a) realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych lub zieleni oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem ciągu;

b) lokalizację w liniach rozgraniczających ciągów sieci uzbrojenia technicznego;

c) przekształcenie ciągu na komunikację publiczną.

3) Zasady i standardy urządzania terenu:

a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających min. 10 m – zgodnie z rysunkiem planu;

b) w obrębie skrzyżowania z drogą klasy “Z” obowiązują narożne ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie mniejszych niż 10 x 10 m.

c) w obrębie skrzyżowania ciągu z drogą KW 1 obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczającej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m.

4) Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie jak dotychczas.

§ 5

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych uznaje się:

1) Tereny komunikacji publicznej, których zasady urządzania określono w § 4 niniejszej uchwały.

2) Tereny urządzeń technicznych oznaczonych symbolem EE 1, których zasady urządzania określono w § 3 niniejszej uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację celów publicznych w terenach mieszkaniowych, oznaczonych symbolami MN oraz w terenach mieszkaniowych z dopuszczeniem usług, oznaczonych symbolami MU (pod warunkiem zachowania ustaleń planu określonych w § 3).

R o z d z i a ł III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 6

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację zabudowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zostały zaprojektowane kompleksowo dla całego terenu i przebiegały w liniach rozgraniczających ulic.

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwestorów we własnym zakresie.

4. Woda z istniejącego wodociągu wiejskiego.

5. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną należy zachować następujące zasady:

1) Wszystkie linie energetyczne (także średniego napięcia) należy prowadzić w liniach rozgraniczających terenów komunikacji.

2) Zaleca się, aby linię elektroenergetyczną średniego napięcia zasilającą północno-zachodnią część wsi Piecowice prowadzić w liniach rozgraniczających dróg KZ 1 oraz KD 1.

3) Zaleca się, aby linia elektroenergetyczna średniego napięcia zasilająca wskazaną na rysunku planu stację transformatorową zlokalizowaną w terenie oznaczonym symbolem EE 1, prowadzić w liniach rozgraniczających dróg KZ 1 oraz KD 2.

4) W przypadku realizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia należy:

a) zachować strefy ochronne (5 m od osi linii), w których wyklucza się lokalizacje obiektów mieszkaniowych oraz innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

b) wykluczyć lokalizację ww. linii w terenach oznaczonych symbolami MN 1 oraz MU 1.

5) W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną dopuszcza się lokalizacje oraz wydzielanie terenów pod nowe stacje transformatorowe w terenach MN 1 oraz MU 1.

6. Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektryczną i inne.

7. Odprowadzenie wód opadowych docelowo poprzez podłączenie do kanalizacji deszczowej. Do czasu jej realizacji dopuszcza się rozprowadzenie wód opadowych drenażem do studni chłonnej na własnej działce lub wykorzystanie istniejących rowów odwadniających.

8. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych, poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na gminne wysypisko odpadów komunalnych.

§ 7

Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych

1. Dla całego terenu w granicach opracowania zaleca się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji wiejskiej oraz gminnej oczyszczalni ścieków.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne kompleksowe, zgodne ze współczesną technologią oraz aktualnymi przepisami prawa rozwiązania. Wyklucza się indywidualne rozsączkowanie ścieków na działce.

3. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do gminnej oczyszczalni.

R o z d z i a ł IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 8

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

1. Z uwagi na występowanie w rejonie obszaru objętego planem stanowisk archeologicznych oraz związanej z tym ewentualnej możliwości dokonania w czasie robót ziemnych odkrycia obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych należy przestrzegać następujących zasad:

1) Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Wydziału Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków.

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych należy podjąć ratownicze badania wykopaliskowe.

3) Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury.

4) Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia WO SOZ – Wydział Zabytków Archeologicznych we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

R o z d z i a ł V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9

Ustalenia Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długołęka uchwalonego dnia 9 grudnia 1994 r. uchwałą Rady Gminy Długołęka nr VI/30/94 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 13, poz. 124 w obszarze objętym niniejszym planem tracą swą ważność.

§ 10

W razie zbycia terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JACEK WIERZBICKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 1738)